Betalingscondities

Wij verzoeken u, na het definitief maken van de aangeboden offerte, een bedrag van 25% aan te betalen. Deze aanbetaling geschied binnen 10 dagen na het definitief maken van de aangeboden offerte. Daarnaast dient de klant/opdrachtgever 25% van het factuurbedrag te betalen op aanvangsdatum van het te leveren werk. De overige 50% is dient betaald te zijn uiterlijk 14 dagen na oplevering van het werk.

Betalingen dienen per bank overgemaakt te worden.

Samengevat:

  • 25% volgens afspraak binnen 10 dagen na definitief maken offerte
  • 25% op aanvangsdatum van het  te leveren werk
  • 50% uiterlijk 14 dagen na oplevering van het werk

Genoemde betalingen dienen te zijn ontvangen op genoemde data op ons rekeningnummer IBAN: NL49 RABO 0355 7988 59 ten namen van Dizyn B.V.
Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist en zal Dizyn B.V. verdere stappen hiertoe ondernemen.

Indien de order na mondeling, schriftelijk of elektronisch akkoord wordt geannuleerd, bedragen de annuleringskosten 10% van de aanneemsom.